Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. UAB „ONNINEN“ saugos vizija – sudaryti saugias ir teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas kiekvienam asmeniui, susijusiam su įmonės veikla. Saugumas yra pagrindinė vertybė visoje įmonės veikloje, visur ir visada.
  2. Pagrindinis įmonės siekis – 0 nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų.
  3. Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos (toliau – Politika) tikslas – užtikrinti, kad UAB „ONNINEN“ darbuotojų saugos ir sveikatos kultūra būtų kiekvieno darbuotojo kasdieninio darbo dalis.
  4. Politika apibrėžia pagrindinius įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo principus, kuriuos kiekvienas darbuotojas turi žinoti ir taikyti savo darbe.
  5. Politika apima visą įmonės veiklą, įskaitant darbuotojus, darbo priemonių, medžiagų parinkimą, darbų atlikimo pobūdį, paslaugų teikimo būdus, įvertinant ir projektavimo stadiją.

II SKYRIUS
POLITIKOS PRINCIPAI

6. Siekiant įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos politiką, įmonės vadovybė įsipareigoja:
6.1. laikytis norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
6.2. pagal Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinius nuostatus, paskirti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus ir profesinės sveikatos specialistus;
6.3. analizuoti nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, incidentų bei avarijų aplinkybes ir priežastis, nuolat vykdyti nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų prevenciją;
6.4. užtikrinti profesinės rizikos organizavimą įmonėje, įvertinti profesinės rizikos rezultatus, ir pagal juos nustatyti prevencines priemones, kurios sumažintų fizinius, cheminius, ergonominius, biologinius ir psichologinius pavojus darbe;
6.5. nuolat vykdyti vidinę darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolę;
6.6. periodiškai stebėti darbuotojų darbo aplinką, jų atliekamus darbus, ar jie nekelia grėsmės susižeisti, patirti traumą;
6.7. nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, kompetenciją ir sąmoningumą, skatinti jų iniciatyvą darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
6.8. reikalauti, kad kiekvienas darbuotojas atliktų savo darbą saugiai ir atsakingai, nekeldamas pavojaus sau ir aplinkiniams;
6.9. bendradarbiauti su darbuotojų saugą ir sveikatą kontroliuojančiomis institucijomis.
III SKYRIUS
PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS

7. Įmonės vadovas:
7.1. atsako už tinkamą šios Politikos paskelbimą ir įgyvendinimą ir už tai, kad pavaldūs darbuotojai susipažintų su šia Politika ir jos laikytųsi;
7.2. užtikrina, kad kitų įmonių darbuotojai, laikinai dirbantys ar teikiantys paslaugas įmonėje, gautų reikiamas instrukcijas, išteklius ir mokymus, kurių reikia tam, kad darbą galėtų atlikti vadovaudamiesi darbuotojų saugos ir sveikatos principais;
7.3. reguliariai imasi veiksmų, kurie prisideda prie sveikos ir saugios darbo aplinkos.
8. Visų lygių įmonės vadovai privalo būti lyderiais, entuziastingai ir atvirai bendrauti su darbuotojais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.
9. Atsakomybę už sėkmingą šios Politikos įgyvendinimą turi prisiimti visi įmonės darbuotojai.
10. Kiekvienas įmonės darbuotojas privalo rodyti atsakingą ir pavyzdinį elgesį, susijusį su darbuotojų sauga ir sveikata.
11. Darbuotojai privalo pranešti apie esamus ar galimus šios Politikos pažeidimus.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Darbuotojai supažindinami su šiuo dokumentu ir (ar) jo pakeitimais elektroninėmis priemonėmis.
13. Įmonė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią Politiką.
14. Politika yra vieša ir laisvai prieinama įmonės internetinėje svetainėje.