Asmens duomenų saugojimo politika

Šiuo pranešimu apie duomenų apsaugą informuojama apie asmens duomenų tvarkymą UAB „Onninen“ klientų registro atžvilgiu.

Turinys

 1. Duomenų valdytojas
 2. Kokius asmens duomenis mes tvarkome?
 3. Kokiais tikslais tvarkomi jūsų asmens duomenys?
 4. Duomenų saugojimas
 5. Kokias teises jūs turite?
 6. Kaip pasinaudoti savo teisėmis
 7. Informacija apie asmens duomenų gavėją
 8. Teisė pateikti skundą
 9. Mūsų paslaugoms būtini duomenys
 10. Informacija apie automatizuotą sprendimų priėmimą, t. y. profiliavimą
 11. Duomenų naudojimas kitais tikslais
 12. Duomenų apsaugos pareigūnas

1. Duomenų valdytojas

UAB „ONNINEN“, Savanorių pr. 274, LT-02301 Vilnius, Lietuva
Reg. Nr. 111520640

Dėl šių duomenų tvarkymo galite kreiptis adresu [email protected].

2. Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Mes galime tvarkyti savo klientų šių kategorijų asmens duomenis:

Asmens duomenys, susiję su mūsų klientų atstovais:
· Atstovo vardas, pavardė, asmens identifikavimo numeris, adresas ir pareigos
· Individualaus pardavėjo identifikavimo numeris
· Smulkaus verslo savininkų kreditų ataskaitos

Asmens duomenys, susiję su mūsų klientų kontaktiniais asmenimis (kaip antai, kontaktiniai asmenys pristatymams ir sąskaitų išrašymams, naudotojo teisės paskyroms ir adresų sąrašai rinkodaros tikslais):
· Vardas, pavardė
· Kontaktinio asmens pareigos
· Kontaktiniai duomenys (pavyzdžiui, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas)

Duomenys, susiję su rinkodara:
· El. pašto adresas;
· Duomenys apie klientams skirtus renginius – atstovų vardai ir pavardės, bendrovės telefono numeris ir el. pašto adresas;
· Informacija apie draudimą gauti rinkodaros pranešimus el. paštu arba į mobilųjį telefoną;
· Duomenys apie rinkodaros ir klientų aptarnavimo procedūras.

3. Kokiais tikslais tvarkomi jūsų asmens duomenys?
TEISINIS PAGRINDAS - SUTARTIS
UAB „Onninen“ vykdo didmeninę prekybą vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo bei elektronine įranga ir prekėmis. Šios veiklos vykdymas patenka į „Onninen“ teisę usiimti verslu. „Onninen“ taip pat turi teisę plėsti savo veiklą, gerinti jos konkurencingumą, siūlyti savo paslaugas potencialiems klientams, išieškoti neapmokėtas skolas ir užtikrinti savo naujų sutarties šalių patikimumą vykdant savo veiklą.
Kadangi „Onninen“ klientai yra verslo klientai, būtina užtikrinti, kad būtų paskirtas kontaktinis asmuo kliento bendrovėje, kurio pagalba tarp bendrovės ir „Onninen“ vyktų praktinė veikla. Mes tvarkome verslo kliento kontaktinio asmens duomenis tam, kad išlaikytume ir plėstume santykius su verslo klientu, o taip pat sąskaitų pateikimui, skolų valdymui, produktų pristatymui ir paslaugų teikimui. Be to, duomenys tvarkomi pardavimo, klientų pritraukimo, susirašinėjimo su klientu ir pagalbos klientui teikimo atžvilgiu.
Be to, tam, kad klientas sudarytų bendrovės sutartį su „Onninen“, būtina tvarkyti kliento atstovo asmens duomenis. Pasirašius sutartį, „Onninen“ tvarkys atstovo asmens duomenis tam, kad nustatytų asmens tapatybę ir užtikrintų, jog atstovaujantis asmuo gali veikti kliento vardu.
Tam tikrose situacijose „Onninen“ gali tvarkyti kliento kreditų ataskaitas, kurios netiesiogiai gali apimti asmens duomenų, susijusių su kliento savininkais ir/arba valdybos nariais, tvarkymą. Kreditų ataskaitų tvarkymas yra vykdomas siekiant įvertinti kliento galimybes prisiimti įsipareigojimus, kylančius iš sutarties, pasirašytos tarp „Onninen“ ir kliento.

Duomenų tvarkymas yra būtinas sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais. Nepateikus atitinkamų asmens duomenų, gali būti neįmanoma sudaryti ir vykdyt sutartį tarp „Onninen“ ir kliento.

Papildomai, mes tvarkysime tokius kliento atstovo asmens duomenis, kaip vardas, pavardė, kontaktinės informacijos duomenys ir skundo turinys tais atvejais, kai skundas teikiamas dėl mūsų produktų arba paslaugų kokybės. Toks duomenų tvarkymas vykdomas „Onninen“ teisėtų interesų administruoti ir tvarkyti skundus dėl paslaugų kokybės pagrindu.

RINKODARA

Mes tvarkome verslo klientų el. pašto adresus tam, kad galėtume informuoti savo klientus apie mūsų paslaugas. Tam tikrose situacijose rinkodaros tikslais mes galime tvarkyti kliento el. pašto adresą, priskirtą konkrečiam asmeniui (pavyzdžiui, [email protected]). Tačiau prašome turėti omenyje, kad „Onninen“ adresuoja rinkodaros el. laiškus patiems verslo klientams, o ne kliento atstovui arba kontaktiniams asmenims, išskyrus, kai yra gauti atitinkamų asmenų sutikimai.

El. pašto adresų tvarkymą teisėtais interesais atliekame siekdami informuoti savo klientus apie „Onninen“ paslaugas. Bet kuriuo metu jūs turite teisę nesutikti su el. pašto adreso tvarkymu rinkodaros tikslais ir atsisakyti rinkodaros el. laiškų ateityje pasirinkdami Atsisakyti nuorodą el. laiške.

Vykdydami „Onninen“ santykių su verslo klientais programą, mes organizuojame klientams skirtus renginius, kuriuose asmens duomenys gali būti tvarkomi statistiniais tikslais ir dovanų teikimui. Klientams skirtų renginių duomenys tvarkomi siekiant analizuoti klientams skirtų renginių dalyvių skaičių ir taip pat gali būti naudojami teikti dovanas dalyviams daiktinės loterijos metu.

Šių duomenų tvarkymą teisėtais interesais atlieka valdytojas, siekdamas nustatyti dalyvius (klientų atstovus), skatinti bendradarbiavimą su klientais ir pagerinti santykius su klientais.

4. Duomenų saugojimas

„Onninen“ saugoja asmens duomenis tik tiek, kiek yra būtina arba reikalaujama jų tvarkymo tikslu.

Paprastai mes saugome klientų duomenis kliento aptarnavimo sutarties galiojimo laikotarpį ir papildomai ieškinio senaties laikotarpį, arba įstatymų numatytą laikotarpį.

Asmens duomenys yra saugomi mūsų paslaugoms atitinkamai:
· Kontaktinio asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek jis/ji yra kontaktinis asmuo;
· Kai gauname pranešimą, kad asmuo jau nėra kontaktinis asmuo, mes nedelsiant ištriname duomenis;
· Kreditų ataskaitų duomenys yra saugomi iki bus priimtas sprendimas dėl paslaugų sutarties sudarymo arba nesudarymo;
· Duomenys klientų skunduose yra saugomi iki skundo išsprendimo ir kol neliks kitų teisėtų pagrindų duomenų tvarkymui;
Duomenys mūsų apskaitos dokumentuose yra saugojami, remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais įstatymais, 10 metų.
Per klientams skirtus renginius surinkti asmens duomenys yra ištrinami, kai tik nelieka teisėto pagrindo šių duomenų tvarkymui.

Informacija apie kliento atstovą, kuris laimėjo loterijoje, bus saugoma, remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais įstatymais, 10 metų.
Rinkodaros tikslais kliento el. pašto adresai bus tvarkomi tol, kol klientas arba atstovas, arba kontaktinis asmuo atsisakys rinkodaros laiškų. Informacija apie atsisakymą rinkodaros laiškų bus saugoma ribotą laikotarpį.

5. Kokias teises jūs turite?

Teisė susipažinti su duomenimis
Kai prašote leisti susipažinti su jūsų duomenimis, informuojame jus, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis ar ne, ir pateikiame jums jūsų duomenų kopiją.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis
Jūs turite teisę reikalauti, kad neišsamūs asmens duomenys būtų papildyti ir netikslūs duomenys ištaisyti.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis
Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti iš mūsų registro. Jūsų duomenys bus ištrinti, jeigu neliko teisinio pagrindo saugoti šiuos duomenis.

Teisė nesutikti
Mes tvarkome jūsų asmens duomenis mūsų teisėtų interesų pagrindu vykdydami savo komercinę veiklą, nustatę, kad šiuo duomenų tvarkymu nepažeidžiama jūsų asmens duomenų apsauga. Šiose situacijose jūs turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu pagrindais, susijusiais su jūsų konkrečia situacija.

Jūs taip pat galite bet kuriuo metu nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais.

Teisė atšaukti sutikimą
Kai mes tvarkome jūsų asmens duomenis jūsų sutikimo pagrindu, jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą asmens duomenų tvarkymui bet kuriuo metu ir nemokamai, ir tai neturės įtakos duomenų tvarkymo sutikimo pagrindu teisėtumui iki sutikimo atšaukimo. Po sutikimo atšaukimo mes sustabdysime veiklą ir paslaugas, susijusias su sutikimu.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Jūs galite turėti teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Kai duomenų tvarkymas apribotas, valdytojas paprastai tvarkys jūsų duomenis tik saugodamas juos. Jūs turite šią teisę, pavyzdžiui, kai ginčijate savo asmens duomenų tikslumą, jeigu duomenų tvarkymas yra neteisėtas arba jeigu jūs nesutikote su duomenų tvarkymu ir jūsų prašymas yra nagrinėjamas.

6. Kaip pasinaudoti savo teisėmis?

Galite pateikti prašymą pasinaudoti savo teisėmis asmeniškai bet kurioje iš mūsų parduotuvių arba pardavimo biure, arba el. paštu: [email protected]. Teikiant prašymą jums gali reikėti parodyti tapatybės dokumentą.

7. Informacija apie asmens duomenų gavėjus

Kaip duomenų valdytoja „Onninen“ pati tvarko asmens duomenis, o taip pat bendradarbiauja su įvairiais paslaugų teikėjais. „Onninen“ siekia bendradarbiauti tik su geriausiais partneriais ir yra atsakinga už savo paslaugų teikėjų veiklą asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu. Paslaugų teikėjai gali skirtis, tačiau jiems priskiriami šie:

· IT paslaugų teikėjai;
· Rinkodaros paslaugų teikėjai;
· Logistikos paslaugų teikėjai.

Laikoma, kad asmens duomenys perduodami už ES ir EEE ribų per mūsų IT paslaugų partnerį, kadangi asmens duomenimis gali būti naudojamasi iš Indijos. Mes esame sudarę sutartį su mūsų paslaugų teikėju dėl duomenų perdavimo, kuris atitinka ES Komisijos patvirtintas standartines sutartines nuostatas. Standartines sutartines nuostatas galite rasti adresu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX%3A32010D0087

Valstybės institucijos taip pat turi įstatymų numatytą teisę naudotis asmens duomenimis. Šios institucijos yra, pavyzdžiui, policijos, muitinės, sienos apsaugos ir mokesčių institucijos.

8. Teisė pateikti skundą

Jeigu manote, kad mes tvarkome jūsų asmens duomenis nesilaikydami ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento, galite pateikti skundą priežiūros institucijai. Lietuvoje priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas: L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva (https://vdai.lrv.lt).

9. Mūsų paslaugoms būtini duomenys

Norėdami teikti savo paslaugas bendrovei, kuriai jūs atstovaujate, mes privalome tvarkyti būtinus asmens duomenis. Tokie duomenys apima, pavyzdžiui, jūsų vardą ir pavardę ir kontaktinę informaciją. Nepateikus atitinkamų asmens duomenų, gali nebūti galimybės sudaryti ir vykdyti sutartį tarp „Onninen“ ir verslo kliento.

10. Informacija apie automatizuotą sprendimų priėmimą, t. y. profiliavimą

Jūsų asmens duomenys nėra naudojami profiliavimui arba automatizuotam sprendimų priėmimui.

11. Duomenų naudojimas kitais tikslais

Mes netvarkome jūsų asmens duomenų jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie nurodyti šiame dokumente. Jeigu vėliau atsirastų nauji duomenų tvarkymo tikslai, mes informuotume jus apie šiuos tikslus bei teisinį duomenų tvarkymo pagrindą. Jeigu yra poreikis ir tolimesnio duomenų tvarkymo tikslas nėra suderinamas su duomenų tvarkymo tikslu, kuriam asmens duomenys buvo renkami iš pradžių, mes paprašysime jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis šiam naujam tikslui.

12. Duomenų apsaugos pareigūnas
Kadangi „Onninen“ priklauso „Kesko Group“, jūs galite kreiptis į „Kesko Corporation“ duomenų apsaugos pareigūną, jeigu jūsų klausimas susijęs su asmens duomenų tvarkymu arba pasinaudojimu savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Europos Sąjungoje.

DAP kontaktiniai duomenys:
tietosuojavastaava(at)kesko.fi

Adresas:

„Kesko Corporation“
P.O.B. 1
FI-00016
Kesko